?i?m n?i b?t nh?t

Gi?i pháp Tài chính t?t nh?t cho cu?c s?ng c?a b?n

Không ai có th? l??ng tr??c nh?ng b?t ng? trong cu?c s?ng. Tai n?n có th? x?y ra b?t k? lúc nào. M?t chuy?n du l?ch ng?n ngày có th? k?t thúc v?i t? hóa ??n b?nh vi?n kh?ng l?. Ví ti?n, tài s?n quý và th?m chí c? danh tính c?a b?n có th? b? ?ánh c?p trong ?êm. T? th?c t? ?ó, Chubb mang ??n nhi?u l?a ch?n b?o hi?m ?a d?ng ?? b?o v? b?n và nh?ng ng??i thân trong gia ?ình.

Tìm hi?u thêm

?i?m n?i b?t

B?o hi?m Trách nhi?m C?p L?nh ??o và Qu?n ly

Các nhà lãnh ??o và qu?n lý công ty n?m gi? trách nhi?m l?n lao. Và trách nhi?m l?n luôn ?i cùng r?i ro l?n. C??ng v? c?a h? khi?n h? ph?i ??i m?t v?i r?i ro ki?n t?ng t? nhi?u bên khác nhau – các c? quan chính quy?n, ??i th? c?nh, ch? n?, và ?ôi khi c? chính nhân viên c?a h?. ?? qu?n lý nh?ng r?i ro này, Chubb ?ã sáng t?o ra s?n ph?m B?o hi?m Trách nhi?m C?p Lãnh ??o và Qu?n lý.

Tìm hi?u thêm 
B?o hi?m Nhan th?

Cu?c s?ng v?n ?n ch?a nhi?u r?i ro. Làm th? nào ?? ch? ??ng ho?ch ??nh cho b?n thân và gia ?ình m?t k? ho?ch tài chính dài h?n v?i s? b?o v? toàn di?n là mong mu?n c?a r?t nhi?u ng??i trong chúng ta. Cho dù b?n ?ang trên con ???ng gây d?ng tài s?n, tích l?y hay mong mu?n b?o ??m tài chính cho gia ?ình và các th? h? t??ng lai, Chubb s? cung c?p cho b?n nh?ng gi?i pháp tài chính h??ng ??n s? b?o v? toàn di?n và nh?ng l?i ích v? ??u t? trong t??ng lai t?i m?i giai ?o?n c?a cu?c ??i.

Tìm hi?u thêm 
B?o hi?m Du l?ch Cá nhan

B?n mong ch? m?t k? ngh? hoàn h?o – v?y thì t?i sao l?i phó m?c vào may r?i? R?t nhi?u th? ng? ng?n có th? phá h?ng chuy?n ?i l? ra ph?i tuy?t v?i c?a b?n, nh?ng có m?t vi?c khôn ngoan b?n có th? làm, ?ó là mua B?o hi?m Du l?ch c?a Chubb. B?n s? tho?i mái t?n h??ng k? ngh? mà không còn ph?i b?n tâm lo ngh?.

Tìm hi?u thêm 

Liên k?t nhanh

B?i th??ng

Tìm hi?u ??y ?? thông tin và n?p yêu c?u b?i th??ng t?i ?ây.

Tìm hi?u thêm
Thanh toán Phí b?o hi?m c?a các Ch? h?p ??ng b?o hi?m Nhan th? Chubb

Có nhi?u hình th?c thanh toán phí b?o hi?m.

Tìm hi?u thêm
Danh sách C? s? Y t? dành cho Ch? h?p ??ng B?o hi?m Nhan th? Chubb

Xem danh sách các c? s? y t? ???c ?y quy?n.

Tìm hi?u thêm
Tham gia b?o hi?m nhan th? tr?c tuy?n

Tham gia b?o hi?m nhân th? m?t cách nhanh chóng và d? dàng h?n bao gi? h?t.

Tìm hi?u thêm
草莓视频app在线下载