Strona g?ówna

Likwidacja szkód

  • Realizacja zobowi?zań wynikaj?cych z zawartych umów jest podstaw? dobrych stosunków i partnerskich relacji gospodarczych. Realizacja umów ubezpieczeniowych to przede wszystkim sprawna likwidacja szkód. Szybka i satysfakcjonuj?ca likwidacja oraz indywidualne podej?cie do ka?dej szkody jest naszym wyró?nikiem oraz priorytetem, poniewa? zdajemy sobie spraw?, jak wa?ny jest dla klienta spokój i poczucie bezpieczeństwa w prowadzeniu biznesu.

Dzia?aj?c w wielu krajach na ?wiecie, Chubb zdoby?o do?wiadczenie w dostarczaniu ró?norodnych produktów ubezpieczeniowych dla zró?nicowanych ga??zi gospodarki i biznesu. Dzi?ki temu nasi eksperci w dziale likwidacji szkód potrafi? obs?ugiwa? wszelkiego rodzaju szkody oraz roszczenia.

Zarówno globalnie, jak i lokalnie jeste?my zobowi?zani do zachowania najwy?szego standardu obs?ugi i wsparcia klientów. Skutecznie obs?ugujemy szkody niewielkie i o znacznej wielko?ci oraz o ró?norodnym stopniu skomplikowania. Niezale?nie od rodzaju posiadanego produktu, Ubezpieczeni mog? czu? satysfakcj? ze wsparcia, jakie zapewniamy.

Ch?tnie opracowujemy z Ubezpieczonymi indywidualne rozwi?zania idealnie dopasowane do prowadzonej przez nich dzia?alno?ci. Wiedz?c, jak istotnym elementem jest zarz?dzanie ryzykiem, ws?uchujemy si? w potrzeby i problemy klientów, ?eby idealnie dopasowa? wsparcie na wypadek zaj?cia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Dowiedz si? wi?cej

Skontaktuj si? z nami

Joanna Trzepierczyńska-Barto?
Claims Manager
T +48 22 4523953
M +48 500102587
E: joanna.trzepierczynska-bartos@chubb.com

 

Albert Karwat
Claims Specialist
T +48 22 4523978
M +48 507149729
E: albert.karwat@chubb.comAgnieszka Wrońska
Financial Lines Claims Manager
T: +48 22 4523990
M: +48 607461366
agnieszka.wronska@chubb.com

草莓视频app在线下载